Traumatologia 12
Ginecologia 7

Cirugia General 72
Traumatologia 41
Pediatria 57
Ginecologia 25

Ginecologia 2
Traumatologia 9
Oftalmologia 11